CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
Nr..................... din data de .............................


PARTILE CONTRACTANTE

S.C. CLICK HOLIDAYS SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion C. Bratianu nr. 44, Scara C, Parter, Apart. 1, sector 3, cod postal 030177, tel: 0370 509 089; e-mail: info@clickholidays.ro, website: https://clickholidays.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 39783609, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12069/2018, titulara a Licentei de turism nr. 1927 din 30 mai 2019, pentru Agentia de Turism CLICK HOLIDAYS, reprezentata prin Antigona Eugenia Vechiu, in calitate de Administrator, denumita in continuare AGENTIA DE TURISM sau AGENTIA
si
Calatorul/reprezentantul calatorului............................................................................................................., domiciliat la adresa.............................................................................; avand Codul Numerc Personal.............................; C.I. Seria...... Nr..........; tel:...................; e-mail:........................,
au convenit la incheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie mentionat mai jos si inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt insris anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

TIP EXCURSIE DESTINATIA PERIOADA
Se completeaza in functie de oferta Se completeaza in functie de oferta Se completeaza in functie de oferta


DETALII REZERVARE TURISTI
Cazare / Servicii: Se completeaza in functie de oferta
Se completeaza in functie de oferta


II. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

1.2. Pretul total al pachetului/programului turistic este de ( Se completeaza in functie de oferta) si cuprinde costul serviciilor de calatorie efective, taxe de aeroport (daca se aplica), comisionul Agentiei si T.V.A, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune / de oras si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altfel; enumerarea este doar exemplificativa.

2.2. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, inclusiv pretul, sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta a acestui contract. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei de turism, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

2.3. La incheierea contractului, Agentia solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in oferta. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in maximum 24h de la primirea solicitarii de rambursare.

2.3. Graficul de plata

AVANS RATA 1 RATA 2
# # #
Se va achita in momentul incheierii contractului Cu minimum ( Se completeaza in functie de oferta) zile inainte de plecare Cu minimum ( Se completeaza in functie de oferta) zile inainte de plecare


2.4. Modalitati de plata

a) virament sau depunere in conturile bancare mentionate pe factura emisa de CLICK HOLIDAYS;
b) la sediul agentiilor CLICK HOLIDAYS, plata numerar (RON sau EUR) sau plata cu cardul (RON sau EUR);
c) plata la distanta cu cardul, numai in RON.

2.5. In cazul platilor in RON, mai putin pentru servicii de calatorie desfasurare pe teritoriul Romaniei, acestea se calculeaza la cursul BNR din ziua platii plus un coeficient de risc valutar de 2%.

2.6. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia de turismii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau ii poate oferii calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

2.7. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

2.8. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

2.9. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

III. INCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se Incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.
Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:

a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentiie.

3.2. Contractul incetează de drept odata cu finalizarea prestarii efective a serviiciilor de calatorie inscrise in documentele de calatorie.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI ORGANIZATOARE

4.1. Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu minimum 15 zile inainte de plecare. In acelasi timp, aceste clauze pot fi modificate unilateral de Agentia organizatoare daca aceste modificări sunt nesemnificative. Calatorul va fi informat in timp util, in mod clar si pe suport durabil.

4.2. Prin exceptie de la prevederile para. 4.2., Agentia organizatoare poate să modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:

a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
d) alte taxe care sunt impuse de terti.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau Agentia organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare.
Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre Agentia organizatoare Calatorului, a unei notificari clare si inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil.
In aceasta situatie Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice.
In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de servicii de substitutie de o calitate similara sau superioara.
In cazul in care modificarile pachetului initial sau pachetul de substitutie mentionat, au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.
In cazul in care Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, Agentia organizatoare ramburseaza toate sumele incasate, nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului.

4.3. Agentia organizatoare este raspunzatoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din partea Agentiiei organizatoare, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati, cu excepţia următoarelor cazuri:

(a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;
(b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje sau reparatii pe drumurile publice etc.). Agentia organizatoare nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, Agentia organizatoare nu va putea fi trasa la raspundere, dar va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator.
(c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.4. In situatia in care Agentia este reprezentantul agentiei organizatoare, Agentia organizatoare este raspunzatoare de buna executare a pachetului turistic contractat de turist prin Agentia din prezentul contract, din momentul incasarii integrale a pretului pachetului turistic prin Agentia reprezentanta a organizatorului.

4.5. Agentia acorda asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;
(b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentie.

4.6. In cazul in care, după inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile de calatorie prevazute in contract nu este realizata sau Agentia organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

(a) sa ofere Calatorului servicii alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
(b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia organizatoare acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata;
Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile de calatorie” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.7. In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzătoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, Agentia organizatoare trebuie să asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia organizatoare suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti / Calator.

4.8. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.9. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului):

(a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de Calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract. In cazul zborurilor, distributia locurilor in avion se face la momentul efectuarii check-in-ului de catre Calator, fie online, fie la ghiseul companiei aeriene. In functie gradul de incarcare realizat, Agentia organizatoare isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie de zbor si, deasemenea, poate modifica si tipul de avion folosit;
(b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a agentiei organizatoare ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea agentiei;

4.10. Agentia organizatoare nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

5.1. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia, cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare, pe un suport durabil. In acest caz, solutia adoptata de Agentia este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesioneaza contractul si de a incheia un alt contract cu noul calator, care trebuie sa fie semnat si de catre Calatorul cedent. Agentia nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de politica companiei aeriane. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. In cazul in care Agentia nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau alta despagubire.

5.2. In cazul unor modificari esentiale ale contractului (astfel cum sunt prevazute la para.4.2), transmise de catre Agentia organizatoare, Calatorul este obligat sa comunice acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
In cazul in care Calatorul nu comunica optiunea sa in termen de 5 zile, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii, iar Agentia organizatoare este exonerata de plata oricăror despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.3. In cazul în care Agentia organizatoare anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:

(a) sa accepte, la acelasi pret, un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentia organizatoare;
(b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agentia organizatoare, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
(c) sa i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

5.4. In cazul mentionat la articolul 5.3, lit. c), Calatorul are dreptul sa solicite si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, stabilita prin acordul comun al partilor, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a făcut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia organizatoare a informat in scris Calatorul, respectand urmatoarele termene:

- cu minimum 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- cu minimum 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- cu minimum 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile si extraordinare, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse);
c) anularea s-a facut din vina Calatorului.

5.5. Calatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul in orice moment, in totalitate sau în parte, iar in cazul in care decizia de incetare ii este imputabila, fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, Calatorul este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Cuantumul despagubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.6. In cazul in care Calatorul solicita schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura camerelor (tipul de camera), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul initial, aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si de incheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare / renuntare la pachetul de servicii turistice la sediul Agentiei, In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor.

5.7. Calatorul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune/taxa de oras (acolo unde se aplica), precum si orice alte taxe locale, dupa caz, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de catre Agentie.

5.8. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentele de calatorie eliberate de Agentie (vouchere, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie, card de sanatate activat si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.9. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament pentru destinatii din Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face de regula incepand cu ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 10,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament. Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regula, incepand cu ora 14,00 a zilei de intrare si se incheie la ora 12,00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Aceasta e regula generala, insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel, localizare si nu in cele din urma in functie, de destinatia hotelului (business, litoral, munte, case vacanta etc.).
Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la receptia hotelului, cad in sarcina exclusiva a Calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

5.10. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatile din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturate etc.

5.11.Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui paragraf.

5.12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta.

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.

5.14. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de destinatie sau tranzitate. Agentia, prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in obtinerea lor, acolo unde este posibil.

5.15. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatoile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.16. In cazul în care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de catre Agentie prestatorilor implicati in organizarea serviciilor de calatorie contractate de catre Calator, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

5.17. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.18. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.19. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, doar daca sunt acceptate de către Agentie. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

VI. MODIFICARI, RENUNTARI, PENALIZARI, DELIMITAREA RASPUNDERII

6.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta datorează Agentiei penalitati dupa cum urmeaza:

Se completeaza in functie de oferta
6.1.1. In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete/carduri de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor/cardurilor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu de calatorie, atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

6.1.2. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare, daca in conditiile de achizitionare a respectivelor bilete nu este precizat altfel (de exemplu, anumite companii aeriene de linie permit anularea gratuita in primele 24 de ore de la momentul rezervarii sau clasa de rezervare a biletului permite anularea fara penalitati).

6.1.3. In cazul ofertelor de cazare individuala (care nu fac parte dintr-un grup organizat de agentie) sau in cazul ofertelor de tip city-break (avion + cazare), conditiile de anulare sunt specificate pentru fiecare oferta in parte in pagina hotelului/stabilimentului de pe website-ul agentiei, la momentul rezervarii de catre Calator si difera in functie de tipul de camera, perioada de calatorie, pret, data rezervarii etc.

6.1.4. Ofertele speciale, tip "Early Booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale:

- trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard;
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early Booking aplicata, daca modificarea este posibila, duce la pierderea reducerii respective;
- penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early Booking sau Oferte speciale, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei organizatoare.

6.2. Prin exceptie de la prevederile p. 6.1, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

6.3. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in contract sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalitatilor prevazute la pct. 6.1

6.4. Penalitati de 100% din pretul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele cazuri:

-atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;
-atunci cand Calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare;
-atunci cand Calatorul este intors de la granita Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de Agentia organizatoare;
-atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie sa de tranzit.

6.5. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. in caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.7. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.8. Toate sumele mentionate in Capitoul VI, cu titlu de penalitati, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

6.9. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei organizatoare care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia organizatoare nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

VII. ASISTENTA SI RECLAMATII

7.1. Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul Agentiei organiatoare la destinatie sau de la partenerii locali ai Agentiei organizatoare. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie sau la sediul Agentiei, folosind unul din urmatoarele mijloace:

a) prin telefon mobil non-stop, la numarul agentului care a procesat rezervarea;
b) prin telefon/email la Agentia de la care s-a achizitionat pachetul de servicii de calatorie (in timpul orelor de program afisate pe site-ul agentiei), conform datelor de contact de la p. 7.2. lit. c) de mai jos.

7.2. Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele concrete.
Informarea/Reclamatia se va face de catre Calator, folosind unul din urmatoarele mijloace:

a) prin telefon mobil non-stop, la numarul agentului care a procesat rezervarea;
b) prin e-mail la adresa: info@clickholidays.ro;
c) prin telefon/email la Agentia de la care s-a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, conform datelor de contact de mai jos:
Telefon: 0370 509 089; Pentru urgente, in afara orelor de program: 0732 372 104;
Sesizarea va contine deficienţele constatate la faţa locului (inclusiv dovezile/probele care sa sustina neconformitatile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat si se va transmite prompt atat Agentiei organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.), cu confirmare de primire sau cu dovada transmiterii unui email.
Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii de catre CLICK HOLIDAYS a reclamatiei.

7.3. In cazul in care reclamatia se refera la intermedierea de catre CLICK HOLIDAYS a serviciilor de calatorie (cum ar fi de ex. in cazul achizitionarii separate de către Calator a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de calatorie, Calatorul se poate adresa cu reclamatia fie direct furnizorului/prestatorului serviciilor de calatorie sau organizatorului pachetelor de servicii de calatorie, fie poate depune reclamatia la CLICK HOLIDAYS. In această ultima situatie, CLICK HOLIDAYS, in calitate de agentie de turism intermediara, va transmite furnizorului/prestatorului sau agentiei de turism organizatoare, fara intarzieri nejustificate, reclamatia depusa.

7.4. CLICK HOLIDAYS nu poarta nici o raspundere pentru nesolutionarea sau solutionarea nefavorabila a reclamatiilor adresate prestatorilor/furnizorilor sau agentiei de turism organizatoare, privind serviciile si/sau pachetele de servicii de calatorie intermediate de Agentie.

7.5. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia organizatoare remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:
(a) neconformitatea nu poate fi remediata; sau
(b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
Atat Agentia organizatoare, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii, cu conditia ca aceasta sa fie formulata in termenele prevazute in contract.

7.6. Daca Agentia organizatoare nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia organizatoare dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.

7.7. In cazul in care Agentia organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat sa faca dovada existentei unei/unor neconformitati. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

7.8. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia organizatoare a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

7.9. In cazul in care neconformitatea sau sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris (se accepta si format electronic, pe email), in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice Agentia organizatoare sa comunice Calatorului raspunsul la reclamatie.
In situatia in care Calatorul nu face sesizarea pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a sesizarii la intoarcerea din calatorie, Agentia organizatoare este exonerata de orice raspundere.

VIII. ASIGURARI

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei Agentiei organizatoare, pentru pachetele de servicii de calatorie ce fac obiectul prezentului contract, astfel:
- In cazaul in care Click Holidays este agentia organizatoare, calatorul este asigurat la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Asiguratorul”) cu sediul in Bucuresti, str. Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, tel. (+40) 21 405 7420, fax (+40) 21 311 4490, Polita de asigurare nr. 53, valabila pana la data de 29.04.2020, afisata pe site-ul clickholidays.ro.
- In cazaul in care Click Holidays intermediaza serviciile de calatorie intre calator si o alta agentia organizatoare, calatorul este asigurat la societatea/societatile de asigurare unde agentia organizatoare are incheiate contracte de asigurare ( Se completeaza in functie de oferta)

8.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita Agentiei organizatoare (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.
In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului mentionat in formularul precontractual o cerere de despagubire insotita de urmatoarele documente justificative:

- contractul privind pachetul de servicii turistice sau serviciul de calatorie asociat;
- fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );
- fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
- documentul prin care Agentia organizatoare atesta faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului;

Despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, la care se adauga contravaloarea cheltuielilor de repatriere, dupa caz. Despagubirea aferenta va fi platita:

- Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus.
- in limita sumei asigurate prin polita;
- in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus;
Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.

8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, in situatii specifice. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie.

8.4. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.

8.5. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre:
Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro

IX. DOCUMENTELE COTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXA LA ACESTA SI SUNT URMATOARELE:

a) informatiile precontractuale și oferta care contine aceste informatii;
b) voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
c) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor / furnizorilor locali;
d) programul turistic, in functie de tipul de pachet achizitionat;
e) oferta acceptata de către Calator;
f) alte anexe la contract;
g) cataloage/oferte/ pliante sau alte inscrisuri etc. ale Agentiei organizatoare puse la dispozitia Calatorului de catre Agentie, in format tiparit sau pe suport electronic;
h) formularul precontractual cu informatii legate de instrumentul de garantare a pachetului achizitionat.

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori care il insotesc, dupa caz.

10.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei.

10.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.

10.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

10.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XI. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)

11.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
11.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

12.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.

12.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

12.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 poate fi accesata la adresa de internet: https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf
Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.

12.5. Calatorul declara ca, anterior incheierii prezentului contract, Agentia l-a informat despre principale drepturi pe care le are in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 si i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

12.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vanzarea de catre Agentie a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

12.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

12.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 

Agentia de turism,
CLICK HOLIDAYS SRL
Calator,

Nume si prenume

@NumeTurist